Avís Legal

TERMES I CONDICIONS

1.- AVÍS LEGAL

CAVIAR NACARII posa aquest lloc web www.caviarnacarii.es (en endavant, el “Lloc Web”) a disposició dels usuaris (en endavant, “l’Usuari” o els “Usuaris”) amb la finalitat de proporcionar informació sobre els seus productes i ofertes així com per permetre l’adquisició dels mateixos. Addicionalment, es posa a disposició el present Avís Legal per tal de donar compliment a les obligacions disposades en la legislació vigent relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, així com informar a tots els Usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del mateix. Ha de tenir en compte que el present lloc web es destina a consumidors finals per al consum propi pel que queda exclòs el servei a empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies o altres intermediaris professionals del sector de l’alimentació o sectors afins.

Queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través del lloc web.

1.1.- En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i la legislació relativa a la protecció de dades personals aplicable, informem als Usuaris que el Lloc Web és un domini la titularitat l’ostenta Sucellos SC PISCIFACTORIAS LES, SLU (En endavant “CAVIAR NACARII” o el “Titular”), CIF B66445339, domicili social a Madrid, carrer Muntanya Esquinza, 36, baixos B i correu electrònic (info@caviarnacarii.com).

Consta inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 36816, Foli 31, Full -M-659.194.

1.2.- Objecte: El present Avís Legal recull les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web, així com dels continguts que l’integren.

El lloc web està dirigit a usuaris majors d’edat.

Es prega a tots els Usuaris l’atenta lectura del present Avís Legal doncs en ells s’inclouen les condicions d’ús del lloc web. S’informa als Usuaris que quan hi hagi condicions particulars sobre determinats serveis o productes i hagués discordança amb les generals, prevaldrà l’estipulat en aquelles.

És important que l’usuari conegui aquests termes i condicions ja que és aquí on es regulen les normes d’ús del present lloc web així com les relacions comercials que poguessin sorgir entre CAVIAR NACARII i els compradors.

Ha de tenir en compte que amb el mer accés al Lloc Web i, si s’escau, l’adquisició dels nostres productes oferts a través del lloc web vostè adquirirà la condició d’Usuari i amb això entenem que accepta com a tal la totalitat del present Avís Legal.

Llevat que s’estableixi expressament el contrari, l’accés i ús del lloc web, per part dels usuaris, té caràcter lliure i gratuït.

1.3.- Activitat: el titular es dedica a la producció i distribució de caviar.

CAVIAR NACARII es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar el present Avís Legal de manera que pugui modificar o introduir estipulacions derivades de novetats legislatives o decisions corporatives. Totes les modificacions seran introduïdes en la present llegenda de manera que s’entendran acceptades pels Usuaris quan aquests segueixin fent ús de la pàgina web.

 

2.- CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

ACCÉS I ÚS

El mer accés al Lloc Web no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre el titular i l’Usuari, excepte quan s’hagin establert els mitjans oportuns per a això i l’Usuari hagi donat compliment previ als requisits que, si escau, siguin establerts.

Si per a la utilització, prestació i / o contractació d’algun producte o servei ofert a través del lloc web, l’Usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, i garantir l’autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. Si com a conseqüència del registre, l’Usuari hagués de fer ús d’una contrasenya, aquest es compromet a l’ús diligent ia mantenir la confidencialitat de la mateixa. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que seleccioni o que, si escau, li siguin subministrades pel Titular, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre la seva utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari la utilització i / o contractació dels productes o serveis oferts en el Lloc Web, per part de qualsevol tercer que, de forma il·legítima, empri a aquest efecte una contrasenya o identificador subministrat a l’Usuari, a causa d’una actuació no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari, llevat que ho hagi comunicat immediatament al titular.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata al titular, qualsevol fet que faci possible l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos per part de tercers, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el titular quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Lloc Web i, si escau, l’ús o contractació dels productes o serveis que siguin oferts a través d’aquest es fa sota l’única i exclusiva de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida pel titular o per personal autoritzat del Titular, relativa a l’ús del lloc web i els seus continguts. En virtut de l’anterior, el Titular no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l’accés i ús de la informació publicada i / o subministrada amb relació als productes o serveis del lloc web. El Titular no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts, productes i serveis de forma diligent, correcta i lícita i de conformitat amb la legislació vigent.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i el titular facultat per denegar o retirar l’accés i ús del lloc web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, en és el cas, siguin aplicables.

CONTINGUTS I INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PEL LLOC WEB

El Titular es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada en el Lloc Web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

El Titular fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el Lloc Web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat del titular, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Usuari hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, el titular li comunicarà a l’usuari aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

En el lloc web es podria, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte l’Usuari tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

El Titular es reserva la facultat d’oferir determinats productes o serveis exclusivament als Usuaris registrats a través del lloc web i que acceptin expressament les condicions de venda que siguin d’aplicació. En cas de ser oferts, a través del lloc web, la utilització, prestació i / o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i / o sol·licitats per l’Usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions de venda que, si s’escau, s’hagin establert a l’efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

El Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i / o continguts del lloc web, així com la configuració mateixa del lloc web, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l’Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i / o adequació a canvis tècnics, operatius i / o legals. Després d’aquesta terminació, suspensió o interrupció seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i / o en qualssevol condicions de venda que siguin d’aplicació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. HIPERENLLAÇOS

1.- Els continguts i, especialment, els dissenys, textos, imatges o fotografies, vídeos, gràfics, logos, icones, botons, hiperenllaços, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats en el Lloc Web (en endavant, els “Continguts”) són propietat de CAVIAR NACARII o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc Web o en qualsevol xarxa social on CAVIAR NACARII estigui present.

2.- En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial, concessió ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests Continguts sense la prèvia autorització expressa de CAVIARNACARII o dels titulars corresponents. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor ( “copyright”) i qualsevol altra dada d’identificació dels drets del Titular o dels seus venedors, incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció , les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació i / o d’identificació que poguessin contenir els mateixos.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin propietat del Titular o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment, previ, exprés i per escrit del titular o dels seus legítims venedors . En cap cas, excepte manifestació expressa en contra, l’accés o ús del Lloc Web i / o dels seus continguts, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell incorporats.

L’ús, explotació i / o utilització no autoritzada dels Continguts, així com qualsevol acte de similar naturalesa del qual se’n derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

3.- Queda prohibida la reproducció d’aquest lloc web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de CAVIAR NACARII. Sense perjudici d’això, l’Usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina del lloc web per a l’ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant-CAVIAR NACARII el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l’eliminació immediata de qualsevol enllaç a lloc Web. Aquestes condicions són:

– Serà un dret revocable i no exclusiu.

– No podrà donar a entendre que CAVIAR NACARII recomana dit lloc web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.

– No ha d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit.

– L’enllaç ha de dirigir al lloc web, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.

CAVIAR NACARII no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web. Particularment, en el Lloc Web es troba un enllaç a l’adreça www.aranexperience.com que és la companyia que s’encarrega de gestionar les visites guiades a les nostres instal·lacions de la Val d’Aran. La contractació es realitza directament amb l’esmentada companyia sense que CAVIAR NACARII sigui part d’aquesta relació, i per aquest motiu CAVIAR NACARII es desvincula de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol incompliment, acció o inacció de ARAN EXPERIENCE o de qualsevol infracció de drets de tercers que s’hagi pogut realitzar al web www.aranexperience.com o per l’entitat gestora de la mateixa. Així mateix, CAVIAR NACARII no accedeix a les dades de les persones que contracten aquest servei.

RESPONSABILITAT DE CAVIAR NACARII

1.- CAVIAR NACARII no es fa responsable de les deficiències en la prestació de serveis de la seva proveïdor de connexió a Internet, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions perllongada del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

2.- Tant l’accés al Lloc Web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, CAVIAR NACARII no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació, únicament procedirà a l’eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

3.- CAVIAR NACARII no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionin al sistema informàtic de l’Usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’Usuari , mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a CAVIAR NACARII.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

1.- Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de totes les obligacions especificades en l’Avís Legal vigents en cada moment ia obrar sempre conforme a la llei, bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Lloc Web de forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, els béns o drets de CAVIAR NACARII, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2.- Especialment, l’Usuari es compromet a facilitar dades veraces quan aquests siguin requerits per a la prestació del servei i abstenir-se de:

– Introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent .;

– Introduir, emmagatzemar o difondre de qualsevol manera a través del Lloc Web o mitjans posats a la seva disposició cap programari, dada, virus, codi … que sigui susceptible de causar danys en el Lloc Web, a qualsevol dels serveis, o qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de CAVIAR NACARII, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos;

– Suplantar la identitat de tercers en la utilització del Lloc Web. L’Usuari serà responsable de la infracció de qualsevol d’aquestes obligacions i dels perjudicis que pogués causar.

COOKIES

CAVIAR NACARII utilitza en el Lloc Web galetes pròpies i d’empreses col·laboradores per millorar l’experiència de l’usuari i oferir-li els millors serveis.

Les cookies són petits fitxers de dades que el servidor d’Internet envia al dispositiu amb el qual es connecta al lloc web i que aquest arxiva. S’associen únicament al seu navegador i no proporcionen per si mateixes dades personals. Les cookies no poden danyar el dispositiu i més són molt útils, ja que ens ajuden a identificar i resoldre errors.

En navegar pel nostre lloc web, estarà acceptant l’ús de les cookies en les condicions establertes en la Política de Cookies.

REGISTRE DE L’USUARI

Quan sigui necessari que l’usuari es registri o faciliti dades personals, serà advertit, convenientment, d’aquesta necessitat.

En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb subjecció als principis i obligacions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades (LOPD) i normativa de desenvolupament, i de conformitat amb el que preveu la Política de Privacitat, la qual forma part integrant d’aquest Avís Legal.

TRADUCCIÓ DE CONTINGUTS

La versió del lloc web en català, anglès i francès té únicament un efecte informatiu. Davant de qualsevol discrepància en el contingut de la versió en anglès amb la versió original en castellà, prevaldrà sempre el que s’ha publicat en aquesta última.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

El present Avís Legal i les relacions establertes entre el titular i l’Usuari, en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que puguin sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola.

No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, el titular i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular previst en el present Avís Legal.