Condicions generals de compra

3. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents condicions generals de contractació juntament, si s’escau, a les condicions particulars que puguin establir-se, regulen expressament les relacions comercials entre CAVIAR NACARII i els clients que facin la compravenda dels productes oferts a través de la botiga online www.caviarnacarii.com .

CAVIAR NACARII podrà modificar unilateralment, i en qualsevol moment, qualsevol de les estipulacions contingudes en el present text ja sigui per eliminar-les, limitar-les o suspendre-les temporalment o definitiva.

Les presents condicions han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret legislatiu 1/2007 per ell s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en la seva última modificació recollida en la Llei 3/2014 de 27 de març, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica, la legislació sobre protecció de dades personals aplicable i totes les disposicions legals resultin d’aplicació.

 

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

3.1.- S’informa als clients que els tràmits per a efectuar l’adquisició dels nostres productes seran aquells mostrats en pantalla en cada moment i els descrits en les presents Condicions Generals. El client declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a procedir a la compra.

3.2.- L’idioma en què es perfeccionarà el contracte entre CAVIAR NACARII i el client serà l’espanyol.

 

IDENTIFICACIÓ

La botiga online és titularitat de Sucellos SC PISCIFACTORIAS LES, SLU (Denominada en aquestes condicions generals de contractació CAVIAR NACARII) amb C.I.F. B66445339, domicili en Carrer Muntanya Esquinza 36, Baix B Madrid i correu electrònic info@caviarnacarii.com. Les dades d’inscripció en el Registre Mercantil de Madrid són: Tom 36816, Foli 31, Full M-659.194.

 

PRODUCTES OFERTS. SISTEMA DE COMPRA

3.3.- El client podrà visualitzar a la nostra botiga online, classificats per categories i subcategories, la totalitat dels productes oferts per a la seva adquisició, els quals apareixeran al costat de les seves característiques i preu. Ha de tenir en compte que el preu d’algun dels nostres productes variarà en funció del pes desitjat.

Tots els preus han de ser mostrats en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable i / o qualsevol altre impost que fos d’aplicació. Aquests preus seran en tot moment els vigents, exceptuant-se els possibles errors tipogràfics.

CAVIAR NACARII es reserva el dret a decidir en tot moment els productes posats a disposició dels clients a través de la botiga online ja sigui de manera temporal o definitiva. En particular, CAVIAR NACARII podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts o inclosos a la botiga en línia, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous productes es regiran pel que disposen les presents condicions generals. Així mateix, CAVIAR NACARII es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s’ofereixen a la botiga online.

Els productes inclosos a la botiga en línia es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen detallats en la seva fitxa de producte penjada a la botiga online. Les fotografies que apareixen a la botiga en línia tenen un caràcter merament orientatiu.

Hi ha la possibilitat que el producte la disponibilitat s’ha confirmat s’esgoti durant el procés de compra, o bé que els terminis de lliurament pateixin demores. En el moment que CAVIAR NACARII tingui coneixement de qualsevol de les circumstàncies anteriors comunicarà aquest fet per correu electrònic al client o trucada telefònica i aquest podrà escollir entre acceptar el lliurament del producte pel nou termini informat, substituir el producte per una nou o en cas que s’hagi abonat l’import procedir a la devolució en un termini de 14 dies del preu abonat.

De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar unilateralment, sense previ avís, els preus dels productes així com l’establiment d’ofertes temporals sobre els mateixos, però (excepte quan els canvis es deguin a que els preus reflectits són incorrectes) tals canvis no s’aplicaran a les comandes que s’hagin realitzat amb èxit i que hagin estat confirmats mitjançant el correu electrònic.

En cas d’error en el preu del producte a la botiga en línia, CAVIAR NACARII procedirà com segueix a continuació:

(I) Si el preu correcte és inferior al que es mostra a la botiga online, CAVIAR NACARII cobrarà al client el menor dels preus i procedirà amb l’enviament del producte.

(Ii) Si el preu correcte és major al que es mostra a la botiga online, CAVIAR NACARII es posarà en contacte amb el client perquè decideixi entre prosseguir amb la comanda o cancel·lar la comanda sense cap cost.

3.4.- Per a procedir a l’adquisició dels productes, el client haurà de fer selecció del producte / s que desitja adquirir, especificant el seu pes i quantitat i fent clic a “Afegeix a la cistella”. Ha de tenir en compte que en funció de la tipologia del producte podria establir límits de quantitats per qüestions logístiques o disponibilitat d’estoc.

Un cop el client hagi seleccionat el producte / s desitjat / s podrà previsualitzar els costos de l’enviament fent clic a “Cistella” i fent ús de l’eina per “Calcular Costos d’enviament”. Per procedir a aquest càlcul se us demanarà informació geogràfica bàsica on desitge rebre la seva compra per actualitzar el total de la comanda. Si desitja més informació sobre les despeses d’enviament adreceu-vos al punt 3.12 dels presents Termes i Condicions.

Un cop introduïdes les dades sol·licitades, el client haurà de fer clic a “Actualitzar totals” perquè l’eina procedeixi a actualitzar el preu total de la comanda. En aquest moment, a més, també podrà aplicar sobre el preu total qualsevol cupó autoritzat per CAVIAR NACARII fent clic a “Cupó” i introduint el codi corresponent.

El client ha de tenir en compte que el preu mostrat en aquesta pantalla és estimat i constitueix únicament una vista prèvia no vinculant en funció de les dades que s’han proporcionat. El preu serà actualitzat posteriorment al formulari de facturació i Finalització de la Compra.

 

FACTURACIÓ I FORMES DE PAGAMENT

3.5.- Quan el client hagi fet clic a “Comprar”, si va realitzar la vista prèvia esmentada a l’apartat anterior, o bé hagi fet clic directament a “Caixa” accedirà al panell de facturació.

3.6.- Per procedir a la compra el client necessitarà estar registrat a CAVIAR NACARII. En aquest sentit, se us demanarà al client que introdueixi les seves dades de caràcter personal en el formulari de facturació que, al seu torn, servirà per procedir al seu registre. D’aquesta manera el propi sistema, per a compres posteriors, recordarà totes les seves dades quan introdueixi el seu correu electrònic i contrasenya registrada a la pestanya per a clients.

En cas que el client ja s’hagués registrat en un moment anterior a CAVIAR NACARII podrà accedir directament al menú “Ja és client?” A la part superior de la pantalla on se li requerirà el nom de client o correu electrònic amb el qual es va identificar en la seva primera compra així com la contrasenya que va registrar.

És obligació del client custodiar adequadament el seu nom de client o correu electrònic i la contrasenya ja que són elements identificadors i habilitadors per a l’adquisició dels nostres productes. Es compromet, en aquest sentit, a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos. En cas de pèrdua o robatori, el client s’haurà de posar en contacte amb CAVIAR NACARII en la major brevetat possible per evitar riscos d’accessos no autoritzats.

S’informa als clients que un cop registrat, aquestes dades quedaran emmagatzemades en els nostres sistemes i podran ser modificats en qualsevol moment.

CAVIAR NACARII es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i contrasenya, i per tant l’accés a la botiga online, d’aquells clients que mantinguin saldos deutors o impagats.

3.7.- Emplenat el formulari de facturació d’acord a les dades sol·licitades en aquest i, si escau, haver aplicat algun cupó autoritzat per CAVIAR NACARII el client tindrà un resum de la seva comanda al costat del desglossament del preu definitiu de la seva comanda.

3.8.- Si el client està d’acord amb la comanda haurà de fer clic a “Finalitzar Compra”, per a això haurà d’haver acceptat aquests Termes i Condicions així com la Política de Privadesa.

El pagament del mateix es realitzarà a través de targeta de crèdit o dèbit podent el client fer ús de VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS.

En el moment de la compra, l’import quedarà retingut i la transacció es farà efectiva en finalitzar la preparació de la comanda per garantir que tots els productes estiguin disponibles. L’import dels productes que, per qualsevol causa, no puguin aquesta disponibles, serà descomptat de la quantitat total retinguda en el moment de la compra.

El sistema de pagament es realitza mitjançant una passarel·la de pagament de comerç electrònic amb el servidor segur certificat segons el protocol SSL per Redsys que disposa el Banc Sabadell. CAVIAR NACARII, en conseqüència, no disposa de les dades bancàries i, en concret, de les dades de la targeta de crèdit dels clients de la botiga en línia.

3.9.- Un cop efectuada la compra, el client rebrà una notificació via correu electrònic confirmant les dades de la seva comanda. Aquesta confirmació constituirà la còpia del contracte entre les parts. CAVIAR NACARII arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte. Addicionalment, el client tindrà dret a rebre, gratuïtament, la factura de les seves compres.

3.10.- Quan l’import d’una compra s’hagués carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número de targeta de pagament, donarà dret al comprador a exigir la immediata anul·lació del càrrec. No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel comprador titular de la targeta i l’exigència devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució, aquell queda obligat davant l’empresari al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com conseqüència d’aquesta anul·lació.

 

ENVIAMENT DE COMANDES

3.11.- CAVIAR NACARII garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen. No obstant això, si en el moment de la preparació, no es pot garantir la disponibilitat d’algun producte, l’import d’aquest s’abonarà del total de la transacció econòmica de la mateixa manera que es va procedir al cobrament.

3.12.- Les despeses d’enviament aniran a càrrec del comprador. En aquest sentit, s’informa als clients que únicament es faran enviaments dintre de la Península i Balears, excloent Canàries, Ceuta i Melilla.

Per aquelles comandes l’import sigui igual o superior a 150 € (IVA inclòs) l’enviament serà gratuït. Altrament, per a aquells d’import inferior a 150 € (IVA inclòs), el cost vindrà determinat geogràficament de manera que serà:

– 12 € – Catalunya.

– 15 € – Astúries, Cantàbria País Basc, Navarra, Aragó, Castella i Lleó, la Rioja, Madrid, Castella la Manxa, Comunitat Valenciana, Múrcia.

– 18 € – Galícia, Extremadura, Andalusia.

– 20 € – Balears.

3.13.- CAVIAR NACARII s’obliga a lliurar els béns al domicili facilitat en el formulari de facturació d’acord a les regles següents:

– Els enviaments únicament procediran a la Península i Balears, queden exclosos Canàries, Ceuta i Melilla.

– Quan la comanda s’hagi realitzat de dilluns a dijous fins a les 12h del migdia, el lliurament de la comanda es lliurarà entre les 24 i 72 hores laborables a comptar de l’endemà immediatament hàbil al d’haver-se efectuat la comanda.

– Els lliuraments seran efectuades de dimarts a divendres a través de SEUR abans de les 13:30 hores. Si bé per circumstàncies excepcionals o de força major aquest període podrà ampliar-se.

En cas que el client no es trobi en el domicili en el moment del lliurament, l’empresa responsable del transport deixarà una nota informativa amb un telèfon de contacte per concertar un segon lliurament.

Tots els enviaments es realitzaran complint amb els requisits de temperatura i garantia de qualitat perquè el producte arribi en una qualitat òptima.

 

RESPONSABILITATS DEL CLIENT

3.14.- El client es compromet a facilitar dades veraces i exactes i declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat jurídica necessària per contractar els productes oferts a la botiga online.

3.15.- El client es compromet a estar present en el moment acordat per al lliurament o autoritzar a una persona major d’edat a què recepcioni la comanda al domicili facilitat en el formulari de facturació. En aquest últim cas, CAVIAR NACARII s’entendrà que aquesta persona ha estat degudament autoritzada i per tant aquest extrem quedarà sota l’exclusiva responsabilitat del comprador.

En el cas que el client o la persona autoritzada no estiguin presents en el moment del lliurament, les despeses de reenviament seran a càrrec del comprador pels imports que s’indiquen a l’apartat 3.12, sense cap possibilitat de gratuïtat en funció de l’import demanat.

CAVIAR NACARII no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona autoritzada. Si per qualsevol circumstància el client no pogués estar present en el moment del lliurament s’haurà de posar en contacte amb el nostre telèfon d’informació i atenció al client: 93.480.31.31 o via correu electrònic info@caviarnacarii.com per acordar un altre dia de lliurament d’acord a l’especificat als presents Termes i Condicions.

En el moment del lliurament, el client haurà de signar l’albarà conforme la comanda lliurada i acceptada. En cas que el producte hagués arribat en mal estat per causa del transport el client haurà d’indicar en l’albarà i comunicar-ho a CAVIAR NACARII dins de les 24 hores des de la recepció al nostre telèfon d’informació i atenció al client, o comunicar aquesta circumstància via correu electrònic.

El comprador assumeix els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels productes de la comanda a partir del moment del lliurament dels mateixos d’acord amb el procediment regulat en els presents Termes i Condicions. El client serà responsable de l’emmagatzematge i conservació dels productes en les condicions que, si és el cas, s’estableixin en l’etiquetatge.

El client reconeix i accepta que l’ús de la botiga en línia es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, de manera que CAVIAR NACARII no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se de la botiga en línia. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que el client pugui patir per l’ús de la botiga en línia, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

En particular, CAVIAR NACARII no serà responsable de:

  • El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins de la botiga en línia.
  • La botiga online podria albergar continguts publicitaris o estar patrocinada. En cap cas CAVIAR NACARII serà responsable de la inexactitud, falsedat o irregularitats que puguin contenir els materials publicitaris o dels patrocinadors.
  • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics del client per virus causa que correspon al client, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.
  • Els danys i perjudicis soferts pel client que tinguin el seu origen en la falta de veracitat o exactitud de les informacions facilitades per ell mateix.
  • Els danys i perjudicis que pateixi el client per qualsevol decisió adoptada pel propi client com a conseqüència de la informació continguda en ella.
  • Els continguts il·lícits, nocius o contraris a la moral, usos i bons costums que siguin responsabilitat de tercers.

 

DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

3.16.- El comprador disposarà d’un termini de fins a catorze (14) dies naturals a partir de la recepció del producte per a resoldre la compravenda, sense indicar cap motiu, o interposar reclamació.

El dret de desistiment no serà aplicable, d’acord a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries , als contractes que es refereixin a:

(I) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

(Ii) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

I com tant en el lliurament a distància com en la pròpia botiga física, el control de conservació es perd en el moment del lliurament i poden caducar o deteriorar-se amb rapidesa el dret de desistiment no serà aplicable en qualsevol venda de qualsevol tipus de Caviar, esturió fumat així com el Pack Degustació per contenir en ell caviar. Així mateix, cal esmentar que el dret de desistiment de 14 dies naturals per a les ampolles de cava serà d’aplicació sempre que les mateixes no s’hagin obert / destapat o tret el precinte.

En relació als productes cosmètics que ofereix la botiga en línia (crema hidratant, sèrum facial de nit, sèrum contorn d’ulls, màscara facial caviar, peeling facial caviar, real caviar natural, etcètera) només es podran retornar si no s’han obert i en el seu envàs original per qüestions higièniques exposades en el punt (ii) d’aquest apartat. Per als productes no exceptuats, CAVIAR NACARII només acceptarà l’exercici del dret de desistiment d’articles no usats, en perfectes condicions i amb el packaging original, així com l’etiqueta intacta en el producte comprat. En el cas de no complir-se les condicions anteriorment citades, la devolució serà rebutjada. CAVIAR NACARII es posaria en contacte amb el client per comunicar-li que la devolució ha estat rebutjada.

3.17.- Per als productes no exceptuats segons la regla anterior, el comprador que vulgui exercir el dret de desistiment ha de comunicar a CAVIAR NACARII la seva decisió de desistir del contracte, mitjançant comunicació a l’adreça Servei d’Atenció al Client a través correu electrònic (enviat un missatge) a info@caviarnacarii.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament d’Atenció al Client a l’adreça de CAVIAR NACARII. A aquest efecte CAVIAR NACARII posa a disposició dels compradors un formulari de desistiment que s’ha d’emplenar i remetre a CAVIAR NACARII a través de qualsevol de les opcions exposades. Efectuada la comunicació i recepcionada per CAVIAR NACARII, es donarà justificant de recepció del mateix.

Les devolucions de les comandes es tramitaran a través del telèfon d’atenció al client 93.480.31.31 o via correu electrònic info@caviarnacarii.com, per tal d’instrumentalitzar la recollida de la comanda al seu domicili.

3.18.- En aquelles comandes en els quals hagi existit un càrrec per l’enviament a domicili d’acord a les especificacions del punt 3.12 dels presents Termes i Condicions, serà a càrrec del comprador les despeses de devolució.

3.19.- L’exercici del dret de desistiment extingeix les obligacions de les parts d’executar el contracte.

3.20.- CAVIAR NACARII reemborsarà tot pagament rebut del comprador, sense incloure els costos de lliurament, sense demores indegudes i en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què s’hagi comunicat el desistiment mitjançant el mateix mitjà de pagament emprat pel comprador en la transacció inicial. En cas de retard injustificat per part de CAVIAR NACARII en la devolució, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de l’import adeudado.CAVIAR NACARII es reserva el dret a retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el consumidor i client hagi presentat una prova de devolució dels béns.

 

TARGETA REGAL CAVIAR EXPERIENCE

La targeta regal Caviar Experience es subministrarà en un sobre de regal negre i un llaç vermell i introduïda en un paquet postal petit.

La targeta regal es pot escollir com qualsevol dels productes que s’ofereixen a la botiga online i incloure’l al cistell. En l’apartat Caviar Experience podràs observar la varietat d’opcions que pots escollir i en cas de voler personalitzar el teu Caviar Experience hauran posar-te en contacte amb nosaltres al 938.099.652.

La targeta regal no tenen data de caducitat.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

CAVIAR NACARII ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació en matèria de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts i disponibles a través de la botiga online, entre d’altres a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codi font, estructura de navegació, programari, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant, conjuntament, els “Continguts”).

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos a la botiga online, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit del titular de la marca o, si escau, de CAVIAR NACARII dels drets a què corresponguin.

L’ús, explotació i / o utilització no autoritzada dels Continguts, així com qualsevol acte de similar naturalesa del qual se’n derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que Sucellos SC PISCIFACTORIAS LES, SLU amb CIF: B 66445339 domicili en Carrer Muntanya Esquinza 36, Baix B Madrid i correu electrònic info@caviarnacarii.com, telèfon 938.099.652 tracta la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Sucellos SC PISCIFACTORIAS LES, SLU estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, limitar, cancel·lar i sol·licitar la portabilitat dirigint una sol·licitud per escrit a la companyia a l’adreça electrònica info@caviarnacarii.com o bé a l’adreça C / Bori i Fontestà 4, 08021 Barcelona acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat. Si està insatisfet amb la manera en què tractem la seva informació personal, pot comunicar-se amb nosaltres en qualsevol moment per resoldre l’assumpte. No obstant això, sempre té el dret de presentar una reclamació davant l’Agència espanyola de protecció de dades.

 

4. COMUNICACIONS / SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

4.1.- A l’efecte dels presents Termes i Condicions, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre CAVIAR NACARII i el client, aquests hauran de dirigir comunicació escrita al Departament d’Atenció al Client a l’adreça Carrer Federic Mompou nº 5, 3r 4a 08960 , Sant Just Desvern (Barcelona); mitjançant correu electrònic (enviat un missatge) a info@caviarnacarii.com o mitjançant el telèfon 93.480.31.31. Les comunicacions de CAVIAR NACARII al client es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la website.

El client accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la website, i / o la compra de productes, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

 

5. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR

5.1 Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que es serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

5.2 Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, CAVIAR NACARII i el client amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

En el cas que el client efectuï una reclamació davant de CAVIAR NACARII en relació amb el producte o el procés de compra, el client haurà de dirigir la seva reclamació a CAVIAR NACARII per escrit a l’adreça C / Bori i Fontestà 4, 08021 Barcelona, o escrivint-al correu info@caviarnacarii.com. En la reclamació, el client haurà d’indicar com a mínim:

(I) El seu nom complet.

(Ii) Les seves dades de contacte i DNI, passaport, NIE, TIE o un altre document vàlid que l’identifiqui.

(Iii) Descripció completa de la reclamació i fonaments d’aquesta.

(Iv) Documents en els quals basi la seva reclamació.

5.3 Si el client no obté resposta per part de CAVIAR NACARII en el termini d’un (1) mes a comptar des que aquest remeti la seva reclamació a CAVIAR NACARII o si no està conforme amb la solució proposada per CAVIAR NACARII, en virtut del que disposa el RD 1/2007, el client té dret a acudir a una entitat de resolució alternativa de litigis de consum (en endavant, “ERALC”) acreditada per actuar a Espanya, segons el procediment previst a la Llei 7/2017.

5.4 CAVIAR NACARII no es troba adherida a cap ERALC. En el cas que el client desitgi resoldre un conflicte de consum sorgit amb CAVIAR NACARII a través d’una ERALC, haurà de comunicar a CAVIAR NACARII i aquesta li facilitarà informació relativa, d’almenys, un ERALC que sigui competent per conèixer de la reclamació del client, així mateix, CAVIAR NACARII li comunicarà si participarà en el procediment davant la ERALC.

5.5 Per resoldre la seva reclamació, el client que hagi contractat en línia a través de la botiga online titularitat de CAVIAR NACARII, té dret a acudir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea a través del següent enllaç Resolució de Litigis en Línia.

 

ANNEX. MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

 

A l’atenció de SC PISCIFACTORIAS LES, SLU, amb domicili en Carrer Frederic Mompou, número 5, 3r 4a de la localitat de Sant Just Desvern (08960, Barcelona) i correu electrònic info@caviarnacarii.com

 

Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de mi / desistim del nostre (*) contracte de compra del següent bé:

 

Comanda nombre …………………………… rebut el ……………………………

 

Nom del comprador o dels compradors:

 

Domicili del comprador o dels compradors:

 

Mitjà pel qual es va realitzar el pagament:

 

Signatura (si es presenta en paper)

 

 

Data: ……………………………