Política de Privacitat

La Política de Privacitat regula les bases sota les quals Sucellos SC PISCIFACTORIAS LES, SLU (En endavant, el “Titular”) tracta les seves dades personals quan ens els faciliti durant la navegació a través del lloc web www.caviarnacarii.com (en endavant, el “Lloc Web”).

Quan ens faciliti dades personals ja sigui per navegar pel lloc web o adquirir qualsevol dels productes que comercialitzem, estarà realitzant d’acord amb els termes de la Política de Privadesa i l’Avís Legal, vigent en cada moment, per la qual cosa haurà de revisar aquests textos per comprovar la seva conformitat amb els mateixos.

1.- Responsable del tractament

El responsable del tractament de les seves dades personals és Sucellos SC PISCIFACTORIAS LES, SLU (En endavant el Titular), amb CIF / NIF B66445339, domiciliada al c / Muntanya Esquinza 36, Baix B, i correu electrònic info@caviarnacarii.com. Per tant, en el consentiment que vostè ens atorga per al tractament de les seves dades implica el consentiment per al seu tractament pel titular del lloc web.

2.- Finalitat i tractament

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de permetre l’accés a la informació a través de la navegació en el Lloc Web, gestionar la compra que vostè hagi pogut realitzar, facturar per la compra realitzada i facilitar-li la informació sol·licitada.

El Titular tractarà les seves dades personals per a complir qualsevol obligació legal que li correspongui.

Addicionalment, el titular tractarà les seves dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials en el cas que així ens hagi autoritzat.

Les dades que ens hagi facilitat es podran analitzar a fi d’elaborar un perfil amb els mateixos que permeti que les comunicacions comercials que realitzem s’ajustin tot el possible a les seves necessitats i preferències.

3.- Procedència i Legitimació

Les dades que tractem han estat facilitades per Vostè. El tractament de les seves dades queda legitimat com a conseqüència del consentiment que vostè ens facilita. L’acceptació de la casella habilitada a l’efecte suposa el consentiment inequívoc del tractament de les dades personals amb la finalitat i característiques detallades en la present Política de Privacitat. Per tant, la negativa a subministrar les dades personals sol·licitades, o el lliurament de dades inexactes o incompletes, podria ocasionar la impossibilitat de prestar-li els serveis contractats de forma adequada.

4.- Destinataris

Les seves dades personals podran ser cedides a les administracions públiques, inclosos jutjats i tribunals, quan així es requereixi d’acord amb la legislació vigent, així com a les empreses del Grup Neoelectra. També podran tenir accés a les seves dades personals les empreses prestadores de serveis que el titular contracti i que tindrà la condició d’encarregats de tractament.

5.- Drets

Vostè podrà exercir els drets que la normativa vigent li reconeix: accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment. També té dret a retirar el consentiment si ho hagués prestat i a oposar-se a rebre comunicacions comercials.

Si desitja exercir algun dels seus drets, o rebre més informació sobre ells, poseu-vos amb nosaltres usant les dades de contacte que disposa l’apartat primer d’aquesta política. Les sol·licituds enviades per correu electrònic s’han de fer des de l’adreça de correu registrada per vostè. En tot cas, l’usuari, per exercir els esmentats drets ia fi d’oferir garanties d’identificació del corresponent sol·licitant, haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d’identitat o, si s’escau, número d’identificació d’estrangers, en vigor . Si està insatisfet amb la manera en què tractem la seva informació personal, pot comunicar-se amb nosaltres en qualsevol moment per resoldre l’assumpte. No obstant això, sempre té el dret de presentar una reclamació davant l’Agència espanyola de protecció de dades.

6.- Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels clients seran conservats mentre siguin necessaris per a la finalitat establerta en la present política. En el moment en que no siguin necessaris per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejats durant el període en el qual puguin ser necessaris per a l’exercici o la defensa enfront d’accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejats i tractats de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades seran definitivament cancel·lats.

7.- Mesures de seguretat

El Titular ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries de conformitat amb l’estat de la tecnologia per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

El Titular es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l’usuari d’acord amb la legislació aplicable.